Suryoyo Online's News

www.suryoyo-online.org


 

 

 

ܐܬܬܣܪܚ ܟܗܢܐ ܚܕܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܕܒܪܠܝܢ

ܒܝܕ ܓܒܪܐܝܠ ܪܒܐ

ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܗܘܐ ܟܒ ܒܢܝܣܢ ܫܢܬ ܒܙ ܡ̄ ܐܣܪܚ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܐܫ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢ ܡܠܦܢܐ ܡܘܪܕ ܐܽܘܙܰܠ ܩܫܝܫܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܕܒܒܶܪܠܝܢ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܩܬܘ̈ܠܝܩܝܐ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ܆ ܟܪ ܕܐܫܬܘܬܦ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܕܣܝܡ ܐܝܕܐ ܘܐܬܛܝܒܘ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܚܣ̈ܝܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܚܢܢܐ ܐܝܕܝܢ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐ‍ܠܡܢܝܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܐܽܘܪܶܟ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܐܕܝܡܢ ܘܕܐܘܪܗܝ ܘܕܟܪܒܘܬ܆ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܕܬܐܝܬ ܐܬܬܣܪܚܘ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܒܕܪܡܣܘܩ. ܩܕܡ ܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܥܣܪܝܢ ܒܢܝܣܢ ܐܣܪܚܗ ܗܘܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܡܘܪܕ ܡܫܡܫܢܐ ܐܘܢܓܠܝܐ ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܗܘܠܢܕܐ.

ܟܗܢܐ ܚܕܬܐ ܩܫܝܫܐ ܡܘܪܕ ܡܥܕܪ ܠܐܒܘܢ ܟܘܪܝܐ ܝܘܚܢܢ ܬܶܒܶܪ ܣܒܐ ܗܘ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܡܬܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܟܐܡܬ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܫܢܝ̈ܐ ܫܒܥܝ̈ܢܝܬܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܒܗܝ ܥܕܬܐ ܡܫܡܫ. ܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܬܡܢ ܒܒܶܪܠܺܝܢ ܬܠܬ ܥܕ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܥܡ ܩܫܝܫܐ ܚܕܬܐ ܐܪܒܥܐ ܟܗ̈ܢܐ ܕܡܫܡܫܝܢ ܠܐܦ̈ܝ ܚܡܫܡܐܐ ܒ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܡܢ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢ ܐܢܘܢ ܟܐܡܬ ܡܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܡܝܕܘܢ ܘܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ ܘܟܦܪܙܐ. ܩܕܡ̈ܝܝܗܘܢ ܐܬܘ ܗܘܘ ܠܒܶܪܠܺܝܢ ܒܡܨ̈ܥܝܬܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܫܬܝܢ̈ܝܬܐ ܒܙܢܐ ܕܦܠܚ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܘܟܢ ܒܬܡܢܝ̈ܢܝܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܙܢܐ ܕܡܬܓܘܣ̈ܢܐ.

ܐܬܝܠܕ ܩܫܝܫܐ ܡܘܪܕ ܐܘܙܠ ܒܫܢܬ ܐܨܣܘ ܒܩܘܪܝܬ ܡܝܕܘܢ ܒܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢ. ܒܬܪ ܡܕܪܫܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܩܪܝܬܗ ܥ̣ܠ ܒܫܢܬ ܐܨܥܘ ܠܒܝܬ ܣܦܪܐ ܟܗܢܝܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܟܪ ܕܝܠܦ ܗܪ̈ܓܘܗܝ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܕܝܘܠܦܢܐ ܥܕܬܢܝܐ ܠܘܬ ܡܠܦܢܐ ܥܝܣܐ ܓܐܪܣ ܘܡܪܝ ܩܠܝܡܝܣ ܐܘܓܝܢ ܩܰܦܠܰܐܢ ܟܕ ܗܘ ܕܝܪܝܐ ܘܒܙܒܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܪܝܫ ܕܝܪܐ ܪܒܢ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܐܫ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܚܣܝܐ ܕܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢ ܕܝܘܡܢ ܘܐܦ ܥܕܟܝܠ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ. ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܒܕܝܪܐ ܐܬܐܡܢ ܐܦ ܒܒܝܬ ܣܦܪܐ ܬܘܪܟܝܐ ܡܨܥܝܐ ܘܠܺܝܣܰܐ ܒܡܕܝܕ ܗܘ ܕܐܬܦܬܚ ܗܘܐ ܩܕܡܐܝܬ ܒܗܘ ܙܒܢܐ ܠܝܠܘ̈ܦܐ ܕܥܘܡܪܐ ܠܣܕܪܐ ܕܡܘܪܕ ܘܕܠܬܚܬ ܡܢ ܝܕ ܐܢܢܩܐ ܕܡܢ ܓܒܐ ܕܩܘܛܢܘܬܐ ܘܫܠܡ ܝܘܠܦܢܗ ܬܘܪܟܝܐ ܫܢܬ ܐܨܦܒ. ܒܙܒܢ ܣܥܘܪܘܬܗ ܕܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܕܒܝܬ ܥܝܘܐܨ ܠܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢ ܐܬܬܣܪܚ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܦܘܕܝܩܢܐ ܒܫܢܬ ܐܨܦܒ. ܒܬܪܟܢ ܐ‍ܠ̣ܦ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܩܪܝܬܗ ܡܝܕܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܨܦܗ. ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܐܫܩܠ ܡܢ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢ ܠܣܘܝܣܪܐ ܘܒܬܪ ܡܬܚܐ ܟܪܝܐ ܕܟܡܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܐܬܐ ܠܐܠܡܢܝܐ ܠܡܕܝܢܬ ܒܪܠܝܢ. ܡܢ ܫܢܬ ܐܨܦܙ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܠܦ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܒܒܪܠܝܢ ܘܐܩܝܡ ܓܘܕܐ ܚܕܐ ܕܡܙܡܪ̈ܢܝܬܐ ܘܐܦܩ ܒܫܢܬ ܒ̇ܘ ܬܪܝܢ ܕܘܩ̈ܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܚܕ ܕܩܝܢ̈ܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܩ̈ܠܐ ܕܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܕܡܢ ܩܘܕܫ ܥܕܬܐ ܥܕܡܐ ܠܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ.

ܒܡܬܬܣܪܚܢܘܬ ܩܫܝܫܐ ܡܘܪܕ ܐܘܙܠ ܗܘܬ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܕܒܪܠܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܗܘܬ ܠܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܐܫ ܘܠܡܠܦܢܗ ܕܟܗܢܐ ܚܕܬܐ ܐܪܟܕܝܩܘܢ ܥܝܣܰܐ ܓܰܐܪܶܣ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܝܕ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ ܒܪ ܬܘܠܡܕܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܘ ܠܚܓܐ ܕܣܝܡ ܐܝܕܐ ܕܝܠܗ. ܫܘܒܗܪܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܠܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܘܠܡܕܒܪ̈ܢܘܗܝ ܕܐܬܬܦܩܘ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܡܠܦܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܚܣ̈ܝܐ ܕܡܫܡܫܝܢ ܝܘܡܢܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܟܗܢܐ ܥܠܝܡܐ ܩܫܝܫܐ ܡܘܪܕ ܐܘܙܠ ܬܫܡܫܬܐ ܡܩܒܠܬܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝܐ ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ ܛܒܬܐ ܒܕܪ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ.

 

 

 

© Suryoyo Online
Webmaster:
Gabriel Rabo
Updated:
03.07.2007
Copyright 2007
[
HOME] [NEWS]