Suryoyo Online's News

www.suryoyo-online.org


 

 

ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ ܩܫܝܫܐ ܡܠܟܐ ܬܘܩ ܕܡܝܕܘܢ

 

malketok3.jpgܛܒܐ ܕܣܘܪܝܝܐ ܐܘܢܠܝܢ (ܝܗ. ܚ. ܒܝܐ).  ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ ܐܪܒܬܥܣܪ ܒܐܒ ܫܢܬ ܒܝܐ ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ ܐܒܘܢ ܩܫܝܫܐ ܡܠܟܐ ܬܳܘܩ ܟܗܢܐ ܕܡܝܕܘܢ ܒܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܒܝܬ ܨܘܒܐ ܕܗܰܝܕܶܠܒܶܪܓ ܒܐܠܡܢܝܐ܆ ܟܕ ܗܘ ܒܪ ܫܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢ̈ܝܢ. ܐܬܟܪܗ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܫܢܬܐ ܒܟܐܒܐ ܕܣܪܛܢܐ. ܥܠܗܕܐ ܐܬܐ ܗܘܐ ܠܐܠܡܢܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܥܣܪܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܟܐܡܬ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܫܢܬ ܒܝ ܠܘܬ ܐܣܘ̈ܬܐ ܠܣܘܡܣܡܐ ܕܟܐܒܗ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܫܬܘܬܦ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܐܪܙܐ ܕܡܫܚܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܕܩܢܕܝܠܐ ܒܥܕܬܐ ܕܒܝܬܝܓܗܝܡ. ܦܓܪܗ ܕܡܢܚܐ ܡܬܬܘܒܠ ܠܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܟܐܢ ܒܬܫܥܣܪ ܒܐܒ ܡܬܥܦܐ ܬܡܢ ܒܩܪܝܬܗ ܡܝܕܘܢ.

ܩܫܝܫܐ ܡܠܟܐ ܬܘܩ ܐܬܝܠܕ ܒܫܢܬ ܐܨܠܓ ܒܡܝܕܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܗܘܝܘ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܓܘܪܝܐ ܕܒܝܬ ܒܰܠܳܥܶܐ (ܐܦܦܚ ̱ ܐܨܢܓ) ܡܘܠܕܝ ܥܪܳܒܶܢ ܟܗܢܐ ܕܩܪܝܬܐ. ܒܬܪ ܕܩܪܐ ܒܡܕܪܫܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܩܪܝܬܗ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܚܢܢܐ ܕܘܠܒܐܢܝ ܒܝܓ ܒܬܡܘܙ ܫܢܬ ܐܨܢܐ ܐܣܪܚܗ ܩܪܘܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܡܝܕܘܢ. ܟܢ ܐܬܬܣܪܚ ܐܦܘܕܝܩܢܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܘܟܕ ܗܘ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝ̈ܢ ܐܬܬܣܪܚ ܟܗܢܐ ܒܚܡܫܐ ܒܫܒܛ ܒܫܢܬ ܐܨܣܐ ܒܐܝܕ̈ܝ ܡܪܝ ܐܝܘܐܢܢܝܣ ܐܦܪܝܡ ܒܺܝܠܓܺܝܔ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܒܡܕܝܕ. ܚܡܫܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܩܡ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܩܪܝܬܗ ܘܕܒܪ ܕܝܢ ܐܦ ܒܢܝ̈ ܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ، ܐܣܬܝܪ (ܓܰܘܳܝܬܐ) ܘܒܝܬ ܙܒܕܝ (ܐܰܙܰܓ̣) ܕܦܫܘ ܗܘܘ ܫܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܟܗܢܐ܆ ܘܫܡܫ ܕܝܢ ܡܢ ܙܒܢ ܠܙܒܢ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܒܘ̈ܟܬܝܐ ܒܡܕܢܚ ܛܘܪܥܒܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܣܪܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܘܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܟܗ̈ܢܐ ܕܡܝܕܘܢ. ܒܙܒܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܐܰܪܰܥ ܐܒܘܢ ܩܫܝܫܐ ܡܠܟܐ ܒܥܣ̈ܩܬܐ ܘܣܒܠ ܫܢ̈ܕܐ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ ܩܫܝ̈ܐ. ܬܫܥܐ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܫܢܬ ܐܨܨܕ ܟܕ ܗܘ ܗܦܟ ܗܘܐ ܠܩܪܝܬܗ ܟܡܶܘ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܐܢܫ̈ܝܢ ܛܝ̈ܝܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܚܶܙܒ ܐ‍ܠܠܰܗ ܘܐܥܪܩܘܗܝ ܘܚܒܫܘܗܝ ܘܐܣܪܘܗܝ ܒܫܫ̈ܠܬܐ ܐܪܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܒܢܩܥܐ ܚܕ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܟܕ ܡܫܬܢܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܠܗܐ ܦܨܝܗ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܘܥܪܩ ܟܕ ܗܢܘܢ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܒܕܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܛܝ̈ܝܐ ܒܫܢܬ ܐܨܨܒ ܒܡܠܦܢܐ ܕܡܝܕܘܢ ܠܚܕܐ ܒܰܪܶܢܔ ܘܚܒܫܘܗܝ ܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ. ܐܬܚܪܪ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܟܡܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܙܘ̈ܙܐ ܚܠܦܘܗܝ. ܐܒܘܢ ܩܫܝܫܐ ܡܠܟܐ ܬܳܘܩ ܝܕܝܥ ܗܘܐ ܒܛܢܢܘܬܗ ܕܒܬܫܡܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܘܒܥܘܫܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܣܡܟܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܢ̈ܝ ܩܪܝܬܗ.

ܓܒܪܐܝܠ ܪܒܐ

 

© Suryoyo Online
Webmaster:
Gabriel Rabo
 Updated: 15.8.2011
Last updated: 18.10.2011
Copyright 2011
[
HOME] [NEWS]