Suryoyo Online's News

www.suryoyo-online.org


 

 

 

ܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܣܥܪ ܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ

 

ܛܶܒܳܐ ܕܣܘܪܝܝܐ ܐܳܘܢܠܰܝܢ. ܟܛ ܒܐܕܪ ܒܝܐ. ܢܦܩ ܝܘܡܢܐ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘܡܩܘܐ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܠܐ ܒܐܕܪ. ܐܬܠܘܝ ܡܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܚܣ̈ܝܐ ܡܥ̈ܠܝܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܝܘܚܢܢ ܐܒܪܗܡ ܕܚܠܒ ܘܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܡܬܝܐܣ ܢܐܝܫ ܡܥܕܪܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܣܦ ܔܬܝܢ ܕܐܣܬܢܒܘܠ ܘܕܐܢܩܘܪܐ ܘܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܥܡ ܪ̈ܝܫܝ ܡܘ̈ܬܒܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܕܒܬܘܪܟܝܐ ܘܪܝܫ ܫܘܬܐܣܐ ܕܫܘ̈ܟܢܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܩܘܪܝܩܘܣ ܐܶܪܓܽܘܢ ܘܣܢܐܓܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܪܽܘܕܺܝ ܣܽܘܡܶܪ. ܐܟܡܐ ܕܐܘܕܥ ܕܝܪܝܐ ܝܘܝܩܝܡ ܐܽܘܢܦܰܠ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܡܢ ܕܝܪܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܠܣܘܪܝܝܐ ܐܳܘܢܠܰܝܢ ܡܚܪ ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܒܫܥܬܐ ܬܠܬ ܕܒܬܪ ܛܗܪܐ ܦ̇ܓܥ ܡܪܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܠܘܝܬܗ ܒܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܕܩܘܛܢܘܬܐ ܪܶܔܶܒ ܛܰܝܺܒ ܐܶܪܕܳܘܓܰܢ ܒܒܝܬ ܡܩܡܗ ܒܐܢܩܘܪܐ. ܘܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܒܫܥܬܐ ܚܡܫ ܕܒܬܪ ܛܗܪܐ ܣܥܪ ܕܝܢ ܪܝܫ ܩܘܛܢܘܬܐ ܥܒܕܐܠܠܗ ܓܘܠ. ܢܝܫܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܡܠܠܐ ܕܥܠ ܛܠܘܡܝܐ ܚܕܬܐ ܕܗܘܐ ܥܠ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܡܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܟܐܡܬ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܢܣܝܒܘܬ ܐܪ̈ܥܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܒܝܕ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܥܠܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܗܐ ܡܢ ܫܢܬ ܒ̇ܚ ܩܡܘ ܒܩܘܛܪܓܐ ܕܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܠܘܩܒܠ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܢ̈ܫܝ ܩܘܛܢܘܬܐ ܡܪ̈ܝ ܒܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܐܪ̈ܥܬܐ ܘܬܠܬ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܒܫܒܒܘܬ ܕܝܪܐ. ܡܢ ܗܘ ܙܒܢܐ ܘܠܟܐ ܝܬܒܘ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܩܛܪ̈ܓܢܐ ܘܡܬܩܛܪ̈ܓܢܐ ܒܒܝܬ ܕܝܢܐ ܥܠ ܐܪܒܥܐ ܩܘܛܪ̈ܓܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܐܚܪܝܬ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܘܒܫܒܛ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ ܓܙܪ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܥܠܝܐ ܕܬܫܒܘܩ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܪ̈ܥܬܗ̇ ܕܡܢ ܕܪ̈ܐ ܘܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܠܒܝܬ ܓܙܐ ܕܩܘܛܢܘܬܐ. ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܡܫܚܩܝܢ ܫܠܝܛܢ̈ܐ ܘܛܝ̈ܝܐ ܚܝ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܪ̈ܝܕܐ ܕܒܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܥܠ ܛܠܘܡܝܐ ܗܢܐ ܩܡܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܓܒ̈ܐ ܦܘܠܝܛܝ̈ܩܝܐ ܘܥܕ̈ܬܐ ܘܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܥܡ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܬܘܬܒܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܩܘܛܢܘܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ.

ܓܒܪܐܝܠ ܪܒܐ

 

 

© Suryoyo Online
Webmaster:
Gabriel Rabo
Updated:
31.03.2011
Copyright 2011
[
HOME] [NEWS]