Suryoyo Online's News

www.suryoyo-online.org


 

 

ܟܘܪܐܦܝܣܩܘܦܐ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܕܡܝܪ ܫܢܝ ܠܚ̈ܝܐ ܥܠܡܝ̈ܢܝܐ

 

samuelakdemir2.jpgܛܶܒܳܐ ܕܣܘܪܝܝܐ ܐܳܘܢܠܰܝܢ (ܙ. ܝ. ܒܝܐ). ܝܘܡܢܐ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܫܥܬܐ ܒܥܣܪ ܕܨܦܪܐ ܫܢܝ ܠܘܬ ܡܪܗ ܐܒܘܢ ܟܘܪܐܦܝܣܩܘܦܐ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܕܡܝܪ ܒܒܝܬ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܐܣܬܢܒܘܠ ܟܕ ܗܘ ܒܪ ܬܡܢܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝ̈ܢ ܒܬܪ ܨܪܝܘܬܐ ܕܐܬܥܒܕܬ ܠܗ ܩܕܡ ܬܪܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ. ܗܘܐ ܗ̱ܘܐ ܠܗ ܟܡܐ ܫܢܝ̈ܢ ܕܐܬܟܪܗ ܗܘܐ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܡܓܰܙܝܘܬ ܡܘܚܐ ܕܓܪ̈ܡܐ. ܘܒܝܘܡ ܬܠܬܐ ܒܫܒܐ ܕܫܒܘܥܐ ܕܩܕܡ ܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܡ ܡܬܥܦܐ ܒܪܝܫܢܘܬ ܪܝܫ ܡܪܥܝܬܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܣܦ ܔܬܝܢ ܘܒܡܬܛܝܒܢܘܬ ܟܗ̈ܢܐ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܡܕܝܢܬ ܐܣܬܢܒܘܠ.

ܐܬܝܠܕ ܟܘܪܝܐ ܫܡܘܐܝܠ ܒܪ ܐܒܪܗܡ ܘܚܢܐ ܒܫܢܬ ܐܨܟܗ ܒܙܐܙ ܩܪܝܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܒܬܪ ܕܩܪܐ ܒܝܬ ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܬܘܪܟܝܐ ܒܡܕܝܕ ܘܣܘܪܝܝܐ ܒܥܝܢܘܪܕܐ ܩܪܝܬܐ ܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܬܐܘܡܐ ܚܣܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܐܣܪܚܗ ܒܫܢܬ ܐܨܡ ܩܪܘܝܐ ܘܟܢ ܐܦܘܕܝܩܢܐ ܘܗܘܐ ܒܬܪܟܢ ܡܠܦܢܐ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܕܝܕ ܘܟܢ ܒܒܝܬ ܣܦܪܐ ܟܗܢܝܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ. ܘܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܐܣܪܚܗ ܡܫܡܫܢܐ ܒܐܪܒܥܬܐ ܒܚܙܝܪܢ ܫܢܬ ܐܨܢ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܒܡܕܝܕ ܘܒܬܪܟܢ ܩܫܝܫܐ ܟܐ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝܐ ܫܢܬ ܐܨܢܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܕܒܡܪܕܐ. ܒܬܪ ܕܫܡܫ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ̈ܢ ܒܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܐܫܩܠ ܒܫܢܬ ܐܨܣܓ ܠܡܕܝܢܬ ܐܣܬܢܒܘܠ ܘܒܫܢܬ ܐܨܥܙ ܚܣܝܐ ܕܚܠܒ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܓܘܪܓܝܣ ܡܪܕܢܝܐ ܐܣܪܚܗ ܟܘܪܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܐܬܬܩܝܡ ܐܦܛܪܘܦܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܒܥܕܬܐ ܕܐܣܬܢܒܘܠ ܕܢܩܝܦܐ ܗܘܬ ܗܝܕܝܟ ܠܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܫܢܬ ܐܨܦܘ ܟܕ ܐܫܬܬܐܣܬ ܡܪܥܝܬܐ ܚܕܬܐ ܕܐܣܬܢܒܘܠ ܒܡܬܬܣܪܚܢܘܬܗ ܕܚܣܝܐ ܩܕܡܝܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܣܦ ܔܬܝܢ.

ܐܒܘܢ ܟܘܪܝܐ ܫܡܘܐܝܠ ܫܡܫ ܫܬܝܢ ܘܚܕܐ ܫܢ̈ܝܢ ܟܗܢܘܬܐ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܡܢܗܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝ̈ܢ ܒܡܪܥܝܬܐ ܕܐܣܬܢܒܘܠ ܘܬܠܬܥܣܪ ܫܢܝ̈ܢ ܕܝܢ ܒܡܪܥܝܬܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܣܝܘܡܐ ܘܡܥܒܪܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ. ܒܫܢܬ ܐܨܥܒ ܣܡ ܟܬܒܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܡܫܝܚܝܐ ܒܠܫܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܘܐܥܒܪ ܡܢ ܥܪܒܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܟܬܒܐ ܕܡܘܬܠܝܬܐ ܕܥܠ ܬܐܘܕܘܪܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܣܝܡܗ ܕܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܦܘܠܘܣ ܒܗܢܡ ܒܫܢܬ ܐܨܦܛ ܘܟܬܒܐ ܕܣܝܡܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܒܪܨܘܡ ܒܫܢܬ ܐܨܦܛ ܘܟܬܒܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܫܢܬ ܐܨܦܘ. ܘܟܬܒܗ ܐܚܪܝܐ ܕܣܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܠ ܡܟܬܒܢܘܬ ܙܒܢܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܒܐܣܬܢܒܘܠ ܒܫܢܬ ܒܛ. ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ ܡܟܢܫ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܚܬܡܐ ܟܠܗܘܢ ܬܘܪ̈ܓܡܐ ܘܟܪ̈ܘܙܘܬܐ ܕܝܠܗ.

ܓܒܪܐܝܠ ܪܒܐ

 

© Suryoyo Online
Webmaster:
Gabriel Rabo
 Updated: 07.10.2011
Last updated: 08.10.2011
Copyright 2011
[
HOME] [NEWS]