Suryoyo Online's News

www.suryoyo-online.org


  ܫܢܝ ܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܨܠܝܒܐ ܬܐܘܡܐ
ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܙܚܠܗ ܒܠܒܢܢ

 ܒܝܕ ܓܒܪܐܝܠ ܪܒܐ

 

ܢܦ̣ܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܫܰܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܣܶܘܶܝܪܺܝܳܘܣ ܨܰܠܺܝܒܰܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܒܺܝܪܰܚ ܬܳܡܽܘܙ ܫܢܰܬ ܒܕ̄ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܙܰܚܠܶܗ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܰܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܐܶܬܥܰܦܺܝ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܙܰܟܰܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟܳܐ ܕܐܰܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܕܢܚܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܐܶܬܩܒܰܪ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܒܒܶܝܬ ܡܩܳܡܳܐ ܕܡܶܛܪܳܘܦܽܘܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܙܰܚܠܶܗ، ܟܰܪ ܕܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܒܥܽܘܦܳܝܶܗ ܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܚܣ̈ܰܝܳܐ ܡܥܰܠ̈ܰܝܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܰܪܨܰܘܡ ܕܒܰܝܪܽܘܬ، ܡܳܪܝ ܦܺܝܠܠܳܘܟܣܶܝܢܳܘܣ ܡܰܬܰܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܫܽܘ̈ܬܳܐܣܶܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪ̈ܟܳܝܶܐ ܕܰܨܗܺܝܬܳܐ ܒܠܶܒܢܳܢ، ܡܳܪܝ ܬܶܐܳܘܦܺܝܠܳܘܣ ܓܶܘܰܪܓܺܝ ܨܰܠܺܝܒܰܐ ܕܛܽܘܪܠܶܒܢܳܢ، ܡܳܪܝ ܐܳܣܛܰܬܶܐܳܘܣ ܡܰܬܝ ܪܳܗܽܘܡ ܕܓܳܙܰܪܬܳܐ ܘܕܰܦܪܳܬ، ܡܳܪܝ ܣܶܘܶܝܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܶܐ ܡܽܘܪܰܕ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܕܝܽܘܪܕܢܳܢ، ܡܳܪܝ ܕܺܝܳܘܢܢܳܣܺܝܳܘܣ ܥܺܝܣܰܐ ܓܽܘܪܒܽܘܙ ܕܐܰ‍ܠܡܰܢܝܰܐ، ܡܳܪܝ ܣܰܠܘܰܢܳܘܣ ܦܶܛܪܽܘܣ ܐܰܠܢܶܥܡܶܗ̈ ܕܰܚܡܶܨ ܘܕܰܚܡܳܬ، ܡܳܪܝ ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ ܐܶܠܺܝܳܐ ܒܰܗܶܐ ܣܽܘܢܩܶܠܳܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܝܳܐ، ܡܳܪܝ ܡܰܠܰܛܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܶܐ ܡܰܠܟܶܐ ܕܐܰܘܣܛܪܰܠܝܰܐ ܘܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܠܣܽܘܩܺܝ ܕܕܰܪܶܡܣܽܘܩ. ܘܰܚܣ̈ܰܝܳܐ ܕܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘ̈ܠܺܝܩܳܝܶܐ، ܕܡܰܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ، ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܳܢܶܐ، ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ، ܕܡܰܠ̈ܟܳܝܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܪܺܝܫ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܥܳܠܡ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܳܢܳܐ ܕܐܰܬܪܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܰܠܝܰܐܣ ܗܰܪܐܘܺܝ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܰܪܽܘܢܳܝܳܐ ܘܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܦܳܘܠܺܝ̈ܛܳܝܶܐ ܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.

ܐܶܬܠܰܘܺܝ ܡܶܛܪܳܘܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܘܶܝܪܺܝܳܘܣ ܠܦܽܘܬ ܛܶܟܣܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܩܰܕܺܝܡ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ ܡܰܘܬܰܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܶܛܪܳܘܦܽܘܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܒܰܫ ܛܶܟܣܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܘܡܰܘܚܰܕ ܒܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܢܺܝܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܡܥܰܠ̈ܰܝܳܐ ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܟܰܕ ܢܳܣܶܒ ܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܟܰܪ ܕܫܰܡܶܫ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܐ، ܘܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒ̈ܢܰܝ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܕܰܒܪܳܗ̇ ܡܶܬܚܳܐ ܕܐܰܪܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܟܰܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܡܰܐܪܙܺܝܢ ܥܰܠ ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܠܘܳܬܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ. ܘܚܶܫܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܕܡܶܛܪܳܘܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫ̈ܢܺܝܢ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܐܶܬܟܪܰܗ ܗܘܳܐ ܒܟܺܐܒܳܐ ܕܣܰܪܛܳܢܳܐ ܕܡܽܘܚܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܣܽܘܡܣܳܡܶܗ ܣܥ̣ܰܪ ܗܘܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܫܰܢܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒ̈ܕܺܝܢ ܟܰܪ ܕܐܶܬܒܰܪܰܟ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܟܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܐܣܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܥܰܣܩܳܐ.

ܡܳܪܝ ܣܶܘܶܝܪܺܝܳܘܣ ܨܰܠܺܝܒܰܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܝܽܘܡ ܟܐ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܣܛ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܩܰܡܫܠܺܝ ܟܰܪ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒ̈ܕܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܶܬܓܰܘܰܣܘ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܒܳܬܰܪ ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܫܢܰܬ ܐܨܝܗ. ܘܗܽܘ ܒܓܶܢܣܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܕܘܳܝܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬܕܰܪܰܫ ܒܡܰܕܶܪ̈ܫܳܬܐ ܓܰܘ̈ܢܳܝܳܬܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܳܬܐ ܘܥܰܪ̈ܰܒܳܝܳܬܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܦܕ ܥ̣ܰܠ ܠܒܶܝܬ ܣܶܦܪܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܰܩܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܐܨܦܚ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܶܐܳܘܠ̈ܳܘܓܳܝܶܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܠ̣ܒܶܫ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܒܝܛ ܒܰܫܒܳܛ ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܦܛ ܘܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܟܳܗܢܳܐ ܒܝܕ ܒܐܺܝܠܽܘܠ ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܨܒ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝ ܡܳܪܰܢ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ. ܡܶܢ ܫܢܰܬ ܐܨܦܛ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܨܨܕ ܗܘ̣ܳܐ ܟܳܬܽܘܒܳܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܝܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܫܰܢܬܳܐ ܐܚܪܳܝܬܳܐ ܫܰܡܶܫ ܟܡܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܐܳܦ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܥܰܡܰܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܟܶܢ ܡܶܢ ܫܢܰܬ ܐܨܨܕ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܨܨܘ ܐܶܬܶܐܡܶܢ ܒܕܽܘܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓ̈ܳܝܶܐ ܒܒܶܝܬ ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܕܶܢ̈ܚܳܝܶܐ ܒܪܽܗܘܡܺܝ ܟܰܕ ܢܣ̣ܰܒ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ «ܕܡܰܣܬܰܪ ܒܗܽܘܓܳܝ̈ܶܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ». ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܨܘ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܬܰܡܳܢ ܣܝ̇ܳܡܳܐ ܕܕܳܘܟܬܳܪܰܐ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩ ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܕܣܺܝ̣ܡ ܠܡܳܪܝ ܣܶܘܶܝܪܺܝܳܘܣ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܢ̣ܫܰܠܶܡ ܒܽܘܚܳܢܶܗ ܗܦܰܟ ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܨܚ ܠܕܰܪܶܡܣܽܘܩ ܘܐܰ‍ܠܶܦ ܦܶܪܥܳܐ «ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ» ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܐܨܨܛ ܒܒܶܝܬ ܣܶܦܪܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܝܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰ‍ܠܶܒܫܶܗ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܒܟܓ ܒܐܳܕܳܪ ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܨܙ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܩܪܳܬܶܗ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܐܶܦܶܛܪܽܘܦܽܘܬܳܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܝܬܳܐ ܒܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚ̇ܕܰܬܳܐ ܕܙܰܚܠܶܗ ܘܒܳܩܰܥ ܒܠܶܒܢܳܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘ̣ܳܐ ܠܳܗ̇ ܙܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܰܪܨܰܘܡ ܡܶܛܪܳܘܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܕܒܰܝܪܽܘܬ. ܟܶܢ ܐܰܣܪܚܶܗ ܡܳܪܰܢ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܙܰܟܰܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܛܪܳܘܦܽܘܠܺܝܛܳܐ ܐܶܦܶܛܪܽܘܦܳܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܝܕ ܒܐܺܝܳܪ ܒܰܫܢܰܬ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܦܰܛܶܪܝܰܪܟܳܝܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܡܳܪܝ ܦܰܘܠܽܘܣ ܒܰܡܥܰܪܰܬ ܨܰܝܕܢܰܝܰܐ ܀


© Suryoyo Online
Webmaster: Gabriel Rabo
Updated: 2
9.09.2004
Copyright 2004
[
HOME] [NEWS]