Suryoyo Online's News

www.suryoyo-online.org


[This syriac text in PDF]

ܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܡܠܠ ܥܠ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܫܐܠ ܥܠ ܙܕܩܘ̈ܗܝ ܒܠܘܡܕܐ ܕܐܡܘ̈ܬܐ ܡܚܝܕ̈ܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܓܢܦ

ܒܝܕ ܓܒܪܐܝܠ ܪܒܐ

ܡܢ ܟܐ ܠܟܗ ܕܝܪܚ ܬܡܘܙ ܫܢܬ ܒܓ ܐܫܬܘܬܦܘ ܐܪܒܥܣܪ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܣܘܪ̈ܝܝܬܐ* ܡܢ ܫܒܥ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܡܥܪ̈ܒܝܬܐ ܒܫܡ ܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܒܠܘܡܕܐ ܫܢ̱ܬܢܝܐ ܕܐܡܘ̈ܬܐ ܡܚܝ̈ܕܬܐ ܒܡܕܝܢܬ ܓܢܦ ܒܣܘܝܣܪܐ ܥܠ ܫܪܒܐ ܕܝܠܢܝܐ «ܥܡܡ̈ܐ ܫܪ̈ܫܢܝ ܓܢܣܐ ܘܡܬܥܡܪܢܘܬܐ» ܟܕ ܡܠܠܘ ܘܬܢܝܘ ܠܥܡ̈ܡܐ ܕܡܢ ܐܪܒܥ ܦܢ̈ܝܢ ܬܪܬܝܢ ܫܥ̈ܝܢ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܡܝܐ ܕܝܘܡܢ ܘܕܥܒܪ.

ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܕܥ ܓܒܪܐܝܠ ܣܶܢܓܳܘ ܡܡܬܠܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܠܘܬ ܐܡܘ̈ܬܐ ܡܚܝܕ̈ܬܐ ܒܓܢܦ ܩܦܝܣܐܝܬ ܥܠ ܥܡܐ ܐܪܡܝܐ ܘܡܬܗ ܡܟܬܒܙܒܢܐܝܬ ܐܬܚܘܝ ܦܝܠܡܐ ܡܪܟܒܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܩܛܝ̈ܢܬܐ ܓܒ̈ܝܬܐ ܡܢ ܬܠܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܛܡܝܪܬܐ ܕܥܠ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܘܥܠ ܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܡܢ ܡܬܚܐ ܟܪܝܐ ܐܬܦܪܣ ܒܠܫܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܒܪܝܬܐ. ܒܬܪܟܢ ܬܲܢܝ ܡܠܦܢܐ ܗܰܢܣ ܗܳܠܶܪܘܶܓܰܪ ܐܘܣܬܘܪܝܝܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܕܝܘܡܢ ܘܐܚܪܝܬ ܡ̣ܠܠ ܪܺܝܔܰܪܕ ܓ̣ܰܙܰܐܠ ܥܠܝܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܠܐ ܐܬܩܒܠܘ «ܥܡܐ ܙܥܘܪܐ» ܒܐܘܝܘܬܐ ܕܫܝܢܐ ܕܒܝܢܬ ܡܠܟܘ̈ܬܐ ܡܚܝ̈ܕܬܐ ܘܬܘܪܟܝܐ ܕܒܠܳܘܣܰܢ ܒܫܢܬ ܐܨܟܓ.

ܡܠܦܢܐ ܗܢܣ ܗܠܪܘܓܪ ܐܘܕܥ ܒܬܘܪܓܡܗ ܕܛܘܪܥܒܕ̈ܝܢ ܐܠܦ ܫܢ̈ܝܢ ܥܬܝܩ ܗܘ ܡܢ «ܛܘܪ ܐܰܬܳܘܣ» ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܗܘ ܕܝܕܝܥ ܒܡܥܪܒܐ܆ ܘܐ‍ܠܨܝ ܗܘ ܣܓܝ ܠܥܡܐ ܐܪܡܝܐ ܕܬܡܢ ܡܡܠܠܝܢ ܥܕܟܝܠ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܩܕܡ̈ܝܐ ܒܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܢܛܪܝܢ ܡܪܕܘܬܐ ܕܛܒ ܥܬܝܩܐ. ܐܠܐ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܫܒܩ ܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܘܐܬܬܘܬܒ ܒܓܠܘܬܐ ܒܥܠܬ ܓܘܢ̈ܚܐ ܘܡܚܘ̈ܬܐ ܕܫܢܬ ܐܨܝܗ ܘܩܪܒܐ ܕܒܝܢܬ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܘܬܘܪ̈ܟܝܐ ܕܡܢ ܫܢܬ ܐܨܦܕ ܘܠܟܐ ܘܡܢ ܝܕ ܚܝ̈ܐ ܬܥܝܫ̈ܐ ܕܒܐܬܪܐ ܗܘ. ܒܪܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܲܛܠ ܩܪܒܐ ܟܘܪܕܝܐ ܒܗܠܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܝܬܐ ܗܐ ܡܡܠܟ ܫܝܢܐ ܒܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ، ܚܝ̈ܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܬܒܣܡܝܢ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܡܢ ܡܟܢ̈ܘܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܪ̈ܕܝܐ ܘܚܘܕܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܐ ܝܬܪ̈ܢ. ܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ ܡܬ̣ܚܕ̈ܬܢ ܘܡܢ ܗܓܘܡܝܐ ܡܫܬܘܙ̈ܒܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܩܘܪ̈ܝܳܐ ܕܥܲܡܝܪ̈ܢ ܝܘܡܢ ܐܠܐ ܐܦ ܕܡܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܣܦܝ̈ܩܢ ܕܐܝܟ ܟܰܦܰܪܒܶܗ ܘܥܘܪܕܢܘܣ ܘܒܳܬܶܐ ܟܕ ܢܦܩ̈ܬܐ ܕܡܬܬܦܩ̈ܢ ܥܠ ܚܘܕܬܗܝܢ ܒܝܕ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܬܘܬܒܘܬܐ ܡܬܦܪ̈ܥܢ. ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܟܡܐ ܩܘܪ̈ܝܳܐ ܕܐܣܬܦ̈ܩܝܢ ܟܠܢܐܝܬ ܡܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܐܝܟ ܡܪܒܒܐ، ܒܝܬ ܕܒ̈ܐ، ܣܶܕܰܪܺܝ، ܟܰܪܰܒܶܗܡܶܫܟܰܐ، ܟܦܪܐ ܬܚܬܝܬܐ ܘܕܝܪܩܘܒܶܐ ܡܬܛܝ̈ܒܢ ܠܗܳܦܘ̈ܟܐ ܒܪܕܪܫ ܠܡܥܡܪ ܒܗܝܢ. ܗܠܪܘܓܪ ܓܪܓ ܕܝܢ ܕܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡܟܢܘܬܐ ܠܥܠܝܡ̈ܐ ܘܠܥܠܝܡ̈ܬܐ ܕܢܐܠܦܘܢ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܢܕܒܪܘܢ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܒܕܥܬܝܕ ܘܗܕܐ ܗܝ ܥܬܝܕܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܛܘܪܥܒܕ̈ܝܢ܆ ܒܲܕ ܐܝܬ ܬܡܢ ܡܗ ܒܡܐܐ ܥܠܝܡ̈ܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܬܚܬ ܡܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܣܒ̈ܐ ܐܟܡܐ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܘܩ̇ܪܝܢܢ. ܡܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܫ̣ܬܐܣ ܚܘܕܪܐ ܕ«ܚܒܪ̈ܐ ܕܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ» ܘܕܣ̣ܥܪ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܡܠܠ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܙܘܥܐ ܚܕܬܐ ܕܗܦܘܟܝܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܬܘܬܒ̈ܐ ܠܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܘܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܦܳܘܠܝܛܳܝܬܐ ܕܡܫܬܚܠܦܐ ܡܢ ܝܘܡ ܠܝܘܡ ܒܝܕ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܛܢܘܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ ܕܡܢ ܓܒܐ ܚܕ ܪܝܫܩܛܢܘܬܐ ܕܕܥܒ̣ܪ ܒܽܘܠܶܢܬ ܐܰܔܰܘܺܝܬ ܝܗ̣ܒ ܗܘܐ ܫܘܘܕܝܐ ܕܢܣܬܬܪܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܢܗܦܟܘܢ ܠܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܩܛܢܘܬܐ܆ ܘܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܪܰܣܽܘܠ ܬܳܣܽܘܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܥܡܐ ܒܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܓܘܢܝܐ ܬܘܪܟܝܐ ܡܢ «ܓܒܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܕܫܘܘܫܛܐ» ܓܒܐ ܕܡܬܝܕܥ ܕܩ̇ܫܐ̣ ܬܘܕܝܬܢܝܐܝܬ ܒܛܝܝܘܬܐ ܡܙ̇ܗܪ ܒܡܛܒܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܬܪܐ ܕܡܪܕܝܢ ܘܥܠ ܙܕܩ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܕܬܡܢ ܠܡܘܬܒܐ ܐܘܡܬܢܝܐ ܬܘܪܟܝܐ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܕܗ̇ܘܐ ܩܸܢܛܐ ܪܒܐ ܠܚܘܝܕܐ ܕܩܛܢܘܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ ܐܢ ܕܢܗܦܟܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܪܕܪܝܫ ܠܐܬܪ̈ܘܬܗܘܢ܇ ܠܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܘܠܦܢܝܬܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܥܠ ܪܥܝܢܐ ܗܢܐ ܦܟܝܗܐ ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܠ̣ܩܒܘ ܘܓܲܢܝܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܫܘܬܐܣ̈ܐ ܕܙܕܩ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܕܬܡܢ ܘܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܩܛܢܘܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ ܕܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܬܛܠܡܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܬܡܢ. ܗܠܪܘܓܪ ܐܬܕܟܪ ܕܝܢ ܠܫܓܘܫܝܐ ܗܘ ܕܥܒܕ ܗܘܐ ܐܢܫ ܡܲܛܒܵܢܐ ܒܣܦܪܝܘܡܐ ܚܕ ܬܘܪܟܝܐ ܟܕ ܚܘܝ ܗܘܐ ܪܫܘ̇ܡ ܐܪܥܐ ܕܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܡܢ ܟܬܳܒ ܨܘܪ̈ܬܐ ܕܥܠ ܛܘܪܥܒܕ̈ܝܢ ܕܗܢܐ ܬܚܘܝܬܐ ܗܘ ܕܢܣܬܕܩ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܕܫܘܠܛܢܘܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܥܕܡܐ ܕܡܪܝ ܛܝܡܬܐܘܣ ܫܡܘܐܝܠ ܐܩܛܐܫ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܩܒ̣ܰܠ ܥܠ ܣܦܪܝܘܡܐ ܗܘ ܨܝܕ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܪܝܫ ܡܪ̈ܝ ܣܦܪܝܘܡܐ. ܘܐ̣ܪܙ ܕܝܢ ܥܠ ܗܘܦܟ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܕܚܠܝܢ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܢܩܘܘܢ ܒܥܦܪܐ ܩܕܡܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢ. ܒܪܡ ܥܗܕ ܐܦ ܠܦܘܠܚܢܐ ܘܐܣܝܪܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܚܕܚܕ̈ܢܐ ܡܢ ܩܛܢܘܬܐ ܥܡ ܪ̈ܝܫܝ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ ܕܬܡܢ ܐܝܟ ܕܐܬܚܦܛܘ ܒܠܘܡܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ «ܡܕܝܕ ܒܕܥܒ̣ܪ ܘܒܕܩ̇ܐܡ» ܒܚܙܝܪܢ ܒܓ ܟܕ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒ̣ܥܐ ܕܢܫܬܬܐܣ ܫܘܬܐܣܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܗܘܓ̈ܝܐ ܘܠܒܘܚܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܚܕ ܡܢ ܒܬ̈ܝ ܨܘܒܐ ܕܬܘܪܟܝܐ. ܘܐܚܪܝܬ ܚܘܝ ܥܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܡܝܐ ܕܐܬܬܘܬܒܘ ܒܢܘܟܪܝܘܬܐ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܣܢܝܩ ܠܥܘܕܪܢܗܘܢ ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܣܢܝܩܝܢ ܠܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܒܗܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܠܗܘܢ ܕܢܛܪܘܢ ܗܝܝܘܬܗܘܢ ܒܓܠܘܬܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ. ܘܫܐܠ ܕܠܡܐ ܠܐ ܦܫܝܩ ܗܘ ܠܗܘܢ ܠܡܛܪ ܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܕܢܛܪܘܢ ܗ̣ܢܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܒܬܘܬܒܘܬܐ. ܟܡܐ ܠܡ ܕܛܘܪܥܒ̈ܕܝܢ ܘܕܥܡܐ ܐܪܡܝܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܢܘܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬ ܣܒܪܐ ܘܡܟܢܘܬܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܐܪ̈ܝܟܐ.

ܒܬܪܗ ܡܠܠ ܪܝܔܰܪܕ ܓ̣ܙܐܠ ܥܠ ܣܝܦ̈ܐ ܕܡܚܘ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܥܡ ܟܘܪ̈ܕܝܐ ܒܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܝܬ ܫܢ̈ܝ ܐܦܨܘ ܠ‍ܐܨܟܓ ܡ̄ ܘܕܩܲܛܠܘ ܡܐܘ̈ܬܐ ܕܐܠܦܝ̈ܐ ܡܢܗܘܢ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܥܠ ܫܠܡܘܬܐ ܕܠܳܘܣܰܢ ܕܫܢܬ ܐܨܟܓ ܟܪ ܕܐܬܬܚܡܘ ܙܕ̈ܩܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܡܛܠ «ܥܡܡ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܠܐ ܛܝܝ̈ܐ» ܕܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܬܘܪܟܵܝܐ ܟܕ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܠܐ ܣܟ ܝܬܪܘ ܘܝܬܪܝܢ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ܆ ܒܗܝ ܕܒܗ̇ ܕܟܝܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܝܘܢ̈ܝܐ ܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܝܢ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ «ܥܡܐ ܙܥܘܪܐ» ܘܐܦܠܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗܘܢ ܙܕܩ̈ܐ ܕܢܛܝܪܝܢ ܠܗܠܝܢ ܥܡܡ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢ̣ܐܠܦܘܢ ܠܫܢܗܘܢ ܘܡܪܕܘܬܗܘܢ ܘܬܘܕܝܬܗܘܢ ܘܕܢܫܬܠܛܘܢ ܗܢܘܢ ܒܝܵܬܗܘܢ ܥܠ ܨܒܘ̈ܬܗܘܢ ܕܝܠܢ̈ܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܡܬܛܪܦܝܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܢ ܫܢܵܐ ܠܲܫܢܵܐ ܘܡܬܛܠܡܝܢ ܘܡܬܪܕܦܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܝ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܥܪܩܘ ܡܢ ܬܡܢ ܘܐܬܓܘܣܘ ܒܡܠܟܘ̈ܬܐ ܒܲܪ̈ܳܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܘܝܘ ܬܡܢ ܡܚܣܢ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܡܣܒܠܝܢ ܠܗܘܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܘܢܦܫܢܐܝܬ. ܘܐܝܬܝ ܛܘܦܣܐ ܕܫܚܠܦܬ ܩܛܢܘܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ ܫܡܗ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܘܟ̈ܬܢܝܐ ܘܩܢܘܡ̈ܝܐ ܛܒ ܥܬܝ̈ܩܐ ܕܩܘܪ̈ܝܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܕܢܦܫ̈ܬܐ ܒܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ̈ܝܬܐ ܕܕܪܐ ܕܥܒܪ ܘܕܣܟܪܬ ܕܝܢ ܒܫܢܝ̈ܐ ܫܒܥܝ̈ܢܝܬܐ ܘܕܬܫܥܝ̈ܢܝܬܐ ܒܬ̈ܝ ܣܦܪܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܘܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܘܕܠܐ ܡ̇ܦܣܐ ܠܗܘܢ ܥܵܕ ܕܢܐܠܦܘܢ ܠܫܢܗܘܢ ܐܡܗܝܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܐܘ ܕܢܚܕܬܘܢ ܒܢܝ̈ܢܝ ܥܕ̈ܬܗܘܢ ܘܕܝܪ̈ܬܗܘܢ. ܣܛܪ ܕܝܢ ܚ̇ܒܫܝܢ ܘܫ̇ܢܕܝܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܪܥܝܢܗ ܓܠܝܐܝܬ ܕܩܲܛܠܘ ܬܘܪ̈ܟܵܝܐ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܝܟ ܕܬ̣ܢܝ ܩܫܝܫܐ ܝܘܣܦ ܐܩܒܘܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܡܝܕ ܠܐܢܫ̈ܐ ܣܥܘܪ̈ܐ ܓܫܘ̈ܫܐ ܥܠ ܩܛܠܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕ«ܫܢ̱ܬܐ ܕܣܝܦܐ». ܒܬܪܟܢ ܗܠܝܢ ܟܬܒܘ ܥܠܘܗܝ ܒܣܦܪܝܘܡ̈ܐ ܬܘܪ̈ܟܝܐ ܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܐܝܟ «ܗܐ ܢܟܝܠܐ ܒܝܢܬܢ ܗܘ» ܘܣ̇ܗܕ ܫܘܩܪܐ ܥܠ ܩܛܠܐ ܕܠܐ ܓ̣ܕܫ. ܗܟܢܐ ܐܩܝܡܘ ܪܘܒܐ ܥܠ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܒܐܬܪܐ. ܐ‍ܠܘܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܣܘܝܥܐ ܕܐܘܪ̈ܝܦܝܐ ܘܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܓܠܘ̈ܝܐ ܡܬܓܙܪ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܚܒܘܫܝܐ ܫܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܒܚܪܬ ܡܡܠܠܗ ܒܥܐ ܪܝܔܰܪܕ ܒܫܡ ܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܡܢ ܐܡܘ̈ܬܐ ܡܚܝ̈ܕܬܐ ܕܢܬܝܗܒܘܢ ܟܠܗܘܢ ܙܕ̈ܩܐ ܐܢܫ̈ܝܐ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܫܢܝ̈ܐ ܘܬܐܓܘܪ̈ܬܢܝܐ ܠܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܚܐܝܢ ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܬܘܪ̈ܟܝܐ ܘܕܢܬܩܒܠܘܢ «ܥܡܐ ܙܥܘܪܐ» ܐܝܟ ܡܪ̈ܝ ܫܪܫܐ ܕܗܢܘܢ ܒܝܬܗܘܢ ܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܕܝܠܝ̈ܬܗܘܢ.

ܒܫܘܠܡ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܥܠ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܣܝܐ ܐܚܐ ܚܰܕܳܕܳܐ ܪܝܫܢܐ ܐܝܩܪܝܐ ܩܪܒ ܢܘܣܟܐ ܐܢܓܠܝܫܝܐ ܕܡܪܓܢܝܬܐ ܛܡܝܪܬܐ ܕܬܠܬܐ ܕܘܒ̈ܩܐ ܕܦܝܠܡܐ ܘܕܟܬܒܐ ܥܠ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܫܡ ܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܕܳܫܢܐ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܐܡܘ̈ܬܐ ܡܚܝܕ̈ܬܐ. ܐܬܩܪܒ ܕܝܢ ܠܟܠܗܘܢ ܫܡܘ̈ܥܐ ܘܡܛܝܒ̈ܐ ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬܝܐ ܦܫܝܛܐ. ܗܕܐ ܗܝ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܐܪܝܟܐܝܬ ܡܬܡܠܠ ܥܠ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕܐܡܘ̈ܬܐ ܡܚܝܕ̈ܬܐ. ܗܐ ܡܢ ܫܢܬ ܐܨܨܛ ܡ̇ܩܒ̣ܠ ܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܩܢܘܢܐܝܬ ܒܛܟܣܐ ܕ«ܫܘܬܐܣܐ ܠܐ ܩܽܘܛܢܳܝܳܐ» (NGO) ܒܫܘܬܐܣܐ ܕܐܡܘ̈ܬܐ ܡܚܝܕ̈ܬܐ ܘܦ̇ܠܚ ܒܟܢܘܫܝܐ ܬܐܓܘܪܬܢܝܐ ܘܟܢܘܫܝܝܐ ܡܛܠ ܟܠܗ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܡܫܐܠ ܥܠ ܙܕܩܘ̈ܗܝ ܐܢܫ̈ܝܐ. ܘܒܚܘܬܡ ܠܘܡܕܐ ܙܡ̣ܪܘ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܐܘܡܬܢ̈ܝܬܐ ܟܬܒܢ̈ܝܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܩܕܡ ܥܡܡ̈ܐ ܘܐܡܘ̈ܬܐ ܒܚܓܐ ܕܝܠܢܝܐ ܘܚܕܝ ܟܢܫܐ ܕܡܛܝܒ̈ܐ ܕܫܡܥ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܠܫܢܐ ܕܒܗ ܡܠܠܘ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ، ܐܡܗ ܘܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ . 


© Suryoyo Online
Webmaster: Gabriel Rabo
Updated:01.10.2003
[HOME] [NEWS]

 * ܓܒܪܐܝܠ ܣܶܢܓܳܘ ܡܡܬܠܢܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܠܘܬ ܐܡܘ̈ܬܐ ܡܚܝܕ̈ܬܐ ܘܔܳܘܢܺܝ ܡܣܐ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܡܬܠܢܐ ܡܢ ܗܘܠܢܕܐ. ܐܣܝܐ ܐܚܐ ܚܰܕܳܕܳܐ ܪܝܫܢܐ ܐܝܩܪܝܐ ܕܚܘܝܕܐ ܣܘܪܝܝܐ ܬܒܝܠܝܐ ܡܢ ܣܘܝܣܪܐ. ܓܒܪܐܝܠ ܪܒܐ ܘܫܒܐ ܚܢܢܐ ܡܢ ܐܠܡܢܝܐ. ܪܝܔܰܪܕ ܓܙܐܠ، ܐܪܣܐܠ ܢܽܘܐܰܝ، ܐܶ‍ܠܝ ܫܡܥܘܢ ܘܣܪܰܗ ܬܰܡܝܙ ܡܢ ܐܡܪܝܟܐ. ܕܢܝܐܝܠ ܐܪܬܫ ܡܢ ܐܘܣܬܪܠܝܐ. ܐܰܪܙܽܘ ܐܰܠܐܱܢ، ܚܢܝܒܠ ܩܰܢܽܘܢ ܘܕܘܝܕ ܩܣ ܝܘܣܦ ܡܢ ܣܘܝܕ ܘܫܒܐ ܐܝܙܓܝ ܡܢ ܒܠܔܝܩܐ.